गोउदोउखाइस्या (सीमित दायित्व कम्पनी) को फाइदा र बेफाइदाहरू

विष्णु तिवारी । २००६ मा गरिएको कम्पनी ऐन परिमार्जनपछि नयाँ कम्पनी गोउदोउखाइस्याको जन्म भएको हो । यस लेखमा विशेष गरी ठूलो संख्यामा स्थापना भएका सीमित दायित्व कम्पनीका फाइदा र बेफाइदाहरूको बारेमा विस्त